STATUT

Sukladno članku 13. Zakona o udrugama (NN 74/14 ) te članka 26. Statuta UDRUGE POMORSKIH KAPETANA I ČASNIKA PALUBE TRGOVAČKE MORNARICE – ZAGREB, na Skupštini održanoj dana 28. 09. 2015. godine donesen je:

STATUT
UDRUGE POMORSKIH KAPETANA I ČASNIKA PALUBE TRGOVAČKE
MORNARICE – ZAGREB
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv Udruga, sjedište, pravni status, područje na kojem djeluje, javnost rada, ciljevi i zadaci, članstvo i članarina, prava i dužnosti članica, demokratski ustroj i tijela, zastupanje, financijsko i materijalno poslovanje, evidenciju rada, statut i izmjene statuta, izbor i rad Likvidatora, prestanak rada udruge i završne odredbe.
Udruga Pomorskih kapetana i časnika palube trgovačke mornarice – Zagreb u daljnjem tekstu: (Udruga) je strukovna Udruga, dragovoljna, nestranačka i neprofitna pravna osoba u koju se slobodno udružuju osobe radi ostvarivanja svojih zajedničkih interesa i djelovanja na području struke.

Članak 2.
Puni naziv udruge je : UDRUGA POMORSKIH KAPETANA I ČASNIKA PALUBE TRGOVAČKE MORNARICE – ZAGREB.
Skraćeni naziv UDRUGA KAPETANA – ZAGREB.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
Pravnu sposobnost Udruga je stekla upisom u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u Statutu i drugim aktima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira dali se koriste
u ženskom ili muškom rodu obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 5.
Udruga ima zastavu, znak i pečat

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 milimetara, obrubljen vanjskom debljom i unutarnjom tanjom crtom s natpisom naziva udruge na u sredini je znak Udruge.
Znak i zastava Udruge pobliže su uređeni Pravilnikom o Znaku i Zastavi Udruge.
Predsjednik udruge, potpredsjednik i tajnik ovlašteni su uporabu i čuvanje pečata.
Članak 6.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

II. ZASTUPANJE

Članak 7.

Udrugu zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge.

III. JAVNOST RADA

Članak 8.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada i izvješćivanja osigurava se:
-pismenim obavijestima članovima,
-izvještavanjem na zborovima članova,
-preko tiska, interneta drugih sredstava priopćavanja,
-i ostalim mogućim načinima, sukladno statutu Udruga.

Predstavnici medija mogu nazočiti sjednicama tijela i o tome izvještavati javnost,
Svi članovi Udruge mogu sudjelovati u radu tijela Udruge te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose.
IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.

Ciljevi Udruge su
organizirano povezivanje pomorskih kapetana i časnika radi unapređenja pomorstva Hrvatske i radi unapređenja profesionalnih standarda,
promicanje i zaštita interesa i prava članova,
ujednačavanje, standardizacija i unapređenje profesionalnih standarda,
promicanje pomorstva i brodarstva te unapređenje sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva i zaštite okoliša i prirode.
Članak 10.

Djelatnosti Udruge su:

– udruživanje odnosno suradnja sa srodnim udrugama, tvrtkama, nadležnim upravnim tijelima, organizacijama i ustanovama i tijelima u zemlji i EU,
– organiziranje predavanja, stručnih rasprava, seminara i tečajeva
– izdavanje publikacija i časopisa,
– sudjelovanje u raspravama kod donošenja propisa vezanih za pomorstvo i zaštitu okoliša,
– praćenje razvoja pomorskih znanosti i sudjelovanje u aktivnostima na unapređenju pomorskih škola, pomorskih i prometnih fakulteta i učilišta, praćenje donošenja nastavnih programa za osposobljavanje pomoraca i brodaraca,
– izučavanje i promicanje hrvatske pomorske i brodarske tradicije,
– pružanje savjetodavne pomoći pomorcima

V. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Fizička i pravna osoba koja želi postati članom udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru.
Članom Udruga mogu biti fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz ovog Statuta.
Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika
Pristup u članstvo Udruga je dragovoljan.
Članovi Udruga mogu biti:
-redovni
-pridruženi
-počasni
Članak 12.

Udruga vodi popis članova u elektronskom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu odnosno nazivu, OIB-u, datumu rođenja, datum pristupanja, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva.
Za vođenje popisa zadužen je tajnik Udruge.
Popis članova Udruge mora biti dostupan na uvid članovima udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.

Redovni članovi Udruga mogu biti :
Fizičke osobe koje posjeduju zvanje Kapetana duge plovidbe, zapovjednika i časnika palubne straže.
Redovni članovi Udruga postaje se činom pridruživanja potpisivanjem pristupnice na zahtjev kandidata.
Potpisivanjem pristupnice se obvezuju sa za sudjelovanje u radu Udruge, poštivanje akata Udruge i plaćanje članarine.
Odluku o prijemu redovnog člana donosi Upravni odbor.
Redovni članovi udruge plaćaju godišnji članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.
Članak 14.

Pridruženi član Udruge mogu biti kapetani i časnici unutarnje plovidbe, pravne i fizičke osobe koje mogu doprinijeti unapređenju Udruge.
Odluku o prijemu u Udrugu pridruženog člana donosi Upravni odbor Udruge.
Članak 15.

Počasni član Udruge može biti pravna ili fizička osoba, koja svojim radom i djelom, doprinosi ili je doprinijela unapređenju rada, materijalnom položaju Udruge ili znanosti o moru ili pomorstvu te unutarnjoj plovidbi.
Počasnim članom mogu biti i strane organizacije ili osobe, ako ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka.
Odluku o prijemu počasnog člana Udruga donosi Skupština Udruga, a na prijedlog Upravnog odbora Udruge.
Članak 16.

Pridruženi i počasni članovi imaju sva prava, obveze i odgovornosti redovnih članova, osim što ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge niti sudjelovati u odlučivanju. Počasni ne plaćaju članarinu.
VI. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 17.

Prava redovnih članova:
-da biraju i budu birani u tijela Udruga i druge asocijacije,
-da budu obaviješteni o radu Udruge, njenih tijela te o materijalno-financijskom
Poslovanju,
-da aktivno sudjeluju u izvršavanu ciljeva Udruge i njenih tijela,
-da predlažu mjere za poboljšanje rada i doprinesu ostvarivanju njenih djelatnosti,
-da koriste sva prava i povlastice Udruge,
-da predlažu i pokreću raspravu o pitanjima i djelatnostima tijela Udruge, traže mišljenja
stavove i objašnjenja.

Članak 18.

Obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge:
-aktivno sudjeluju u radu Udruge,
-da čuvaju i podižu ugled Udruge,
– da redovito plaćaju članarinu, i profesije pomorskih kapetana i časnika,
– provode odluke i zadatke koje donose izvršna tijela Udruge i koje određuje
Statut Udruge,
– da svojim sposobnostima i angažiranjem doprinose uspješnom radu Udruge,
– da se pridržavaju Statuta i drugih općih akata Udruge,

Članak 19.
Članstvo u Udruzi prestaje:
prestankom postojanja Udruge,
pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
isključenjem iz članstva,
smrču,
Članak 20.

Isključenje iz članstva Udruge primjenjuje se prema članu Udruge ako:
– svojim radom i aktivnošću krši odredbe Statuta Udruge i prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi
– ne plaćaju članarinu do isteka tekuće godine,
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe 30 dana od dostave odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana od dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

VII. TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Tijela Udruge su:
-Skupština,
-Upravni odbor
-Predsjednik Udruge,
-Potpredsjednik,
-Tajnik Udruge,
-Nadzorni odbor,
-Sud časti,
SKUPŠTINA

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redovni članovi Udruge.
Skupština može biti :
-izborna, svake 4 godine,
-redovna, najmanje jednom godišnje,
-izvanredna, prema potrebi a saziva je Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članstva. Ako predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine, istu će sazvati predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 23.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadrži podatke o vremenu i mjestu održavanja te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv dostavljaju se materijali.
U slučaju ostavke ili smrti predsjednika, Skupštinu saziva Tajnik.
Skupštinu vodi predsjednik a u slučaju njegove odsutnosti Skupštinu vodi Radno predsjedništvo od 3 člana koje imenuje Skupština.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
Članak 24.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.
Ako Skupštini ne pristupi najmanje polovina članova Skupštine, početak sjednice odgodit će se za 30 minuta s time da tada Skupština može započeti s radom i donositi pravovaljane odluke ako je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama i prestanku Udruge donose se dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.
Članak 25.

Skupština Udruge :

donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
bira i razrješava predsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, imenuje i opoziva likvidatora, članove Nadzornog odbora i Suda časti,
usvaja plan rada, financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu, izvješće o radu za prethodnu godinu,
razmatra izvješće o radu predstavnika Udruge,
odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti ,
odlučuje o statusnim promjenama,
odlučuje u udruživanju sa drugim organizacijama ili istupanju iz istih,
rješava o žalbama članova Udruge,
odlučuje o prestanku postojanja Udruge
odlučuje o drugim pitanjima o značaju za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom i Zakonom,
UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je tijelo od 5 članova koje bira Skupština na mandat od 4 godine.
Predsjednik i Tajnik Udruge su po položaju članovi Upravnog odbora Udruge.
Članak 27.

Upravni odbor Udruge:
utvrđuje prijedlog Statuta,
utvrđuje prijedlog financijskog plana,
podnosi skupštini godišnji izvještaj,
odlučuje o visini članarine,
odlučuje o prijemu i isključenju članova,
brine se o informiranju članstva,
odlučuje o korištenju imovine Udruge,
Imenuje osobu za potpisivanje materijalno – financijskih dokumenata,
osniva odbore i komisije,
obavlja sve druge aktivnosti koje mu skupština stavi u nadležnost.

Članak 28.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njime rukovodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. Upravni odbor održava sjednice prema potrebi u sjedištu Udruge. Upravni odbor može pravovaljano donositi odluke ako je nazočna većina članova. Odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Iznimno u slučaju hitnosti, sjednica se može organizirati elektronskim putem. Odluke i zaključke sa elektronske sjednice moraju se potvrditi na slijedećoj redovnoj sjednici Upravnog Odbora.
U tom slučaju odluke Izvršnog Odbora se donose većinom glasova svih članova.
Članak 29.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora sastavlja Predsjednik i pismeno dostavlja članovima najmanje tri dana prije sjednice. Poziv za sjednicu upućuje se i predsjednicima Nadzornog odbora i Suda časti, koji mogu prisustvovati sjednici, ali nemaju pravo odlučivanja.
Članak 30.

O svom radu upravni odbor podnosi godišnje pismeno izvješće Skupštini Udruge.
Članak 31.
Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka roka ako prekorače svoje ovlaštenje ili ne obavljaju savjesno svoje poslove i zadatke.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK

Članak 32.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupština i predsjednik Upravnog odbora.
Bira se na mandat od 4 godine i ne može biti ponovno biran dva puta za redom.

Članak 33.

Predsjednik:
-zastupa i predstavlja Udrugu na temelju Statuta i drugih akata Udruge,
-saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora
-predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
-potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
-brine se i kontrolira izvršenje odluka tijela Udruge
-nalogodavac je u izvršenju i provedbi financijskog plana,
-potpisuje ugovore i sporazume koje zaključi ili kojima pristupi Udruga,
-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili odlukama tijela Udruge
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
Predsjednik o svom radu izvještava pismeno Skupštinu jednom godišnje.

Članak 34.

Potpredsjednika Udruge, bira Skupština na mandat od 4 godine. Potpredsjednik mijenja predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, i pomaže mu u radu.
TAJNIK UDRUGE

Članak 35.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.

Tajnik Udruge:
-priprema nacrte prijedloga općih akata
-predstavlja, zastupa i potpisuje materijale Udruga u skladu s ovlastima danim ovim Statuom i
ovlastima koje mu daju tijela upravljanja Udrugom
-potpisuje novčane dokumente i vodi blagajnu
-prati izvršenje plana i programa Udruge
-obavlja i druge poslove koji su u skladu sa zakonom i aktima Udruge
-o svom radu izvještaj podnosi Izvršnom Odboru i Skupštini Udruge
-priprema i pomaže u održavanju sjednica tijela Udruge
-vodi popis Članova Udruge, blagajnu i financijsko-materijalno poslovanje i Zapisnike sa sjednice Skupštine Udruge

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorni odbor bira Skupština Udruga. Mandat nadzornog odbora traje 4 godine.
Nadzorni odbor ima tri člana. Nadzorni odbor bira predsjednika između svojih članova.
Predsjednika Nadzornog odbora se imenuje na prvoj sjednici.
Nadzorni odbor pravomoćno donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i Suda časti.

Članak 37.

Dužnosti Nadzornog odbor su:
-da nadzire primjenu Statuta i odluka tijela Udruge vrši nadzor i kontrolu zakonitosti rada Udruge
-nadzire cjelokupno financijsko i materijalno poslovanje Udruge i njenih tijela
-nadzire izvršenje ugovornih i drugih obaveza Udruge
Članak 38.

O eventualnim nepravilnostima, Nadzorni odbor izvještava Skupštinu i tijelo o čijem radu su uočene nepravilnosti.
Ako Izvršni odbor ili Skupština ne otklone nepravilnosti u roku od 30 dana, Nadzorni odbor je dužan postupiti sukladno ovom Statutu i zakonu.
Nadzorni odbor izvješće o svom radu pismeno dostavlja Skupštini Udruge.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom poslovanju, nemarnosti i povrede Statuta

SUD ČASTI

Članak 39.

Sud časti bira Skupština na mandat od 4 godine
Sud Časti ima tri člana. Sudom časti predsjedava Predsjedavajući koji se bira se na prvoj sjednici
Suda časti.
Sud časti pravomoćno donosi odluke, većinom glasova članova Suda časti.
Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Upravnog odbora ni Nadzornog odbora.
Članak 40.

Sud časti:
-razmatra i rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge
-razmatra slučajeve kršenja Statuta i drugih akata Udruge
-predlaže mjere ili sankcije u slučajevima kršenja akata Udruge
Sud Časti koristi se u svom radu Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova
Svoj sud ili mišljenje, te prijedloge, Sud Časti dostavlja Upravnom odboru koje donosi odluku o predmetu u prvom stupnju, a konačnu odluku donosi Skupština Udruge.

Članak 41.

Članovi Nadzornog odbora i Suda časti opozivaju se na način i postupak predviđen za Upravni odbor.
VIII. LIKVIDATOR

Članak 42.

Udruga ima likvidatora koji može biti pravna ili fizička osoba kojeg imenuje i opoziva Skupština
Udruge.
Likvidator ne mora biti član Udruge i zastupa Udrugu u postupku Likvidacije.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u
postupku likvidacije u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon otvaranja postupka likvidacije.
Likvidator Udruge zastupa u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruga iz Registra udruga.
Članak 43.

U postupku likvidacije, Likvidator je dužan:
utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge
utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
utvrditi ostalu imovinu te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine
prema Udruge
U slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
Nakon raspodjele preostale imovine, Likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu Državne uprave završni račun i izviješće o provedenom likvidacijskom postupku. U slučaju da Likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za o dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti nadležni Sud radi pokretanja stečajnog postupka. Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ovog Statuta i zakona.
Članak 44.
Likvidator može biti opozvan od strane Upravnog odbora Udruge
– na osobni zahtjev
– ako je u sukobu interesa
– ako je Likvidator pravna osoba, te je prestala djelovati
– u slučaju smrti
U slučaju opoziva Likvidatora, Skupština na istoj sjednici imenuje novog Likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom upravnom tijelu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

IX. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA
Članak 45.
Imovinu Udruge može sačinjavati:
– nepokretna imovina
– pokretna imovina
– novčana sredstva
– imovinska i druga prava
– donacije i darovnice

Članak 46.
Udruga može stjecati i druga prava i njima se koristiti za poticanje aktivnosti Udruge, a u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak47.
Udruga ostvaruje sredstva za rad i aktivnosti od:
– članarine
– donacija i sponzorstva
– programima i projektima od interesa za opće dobro
– drugih izvora sukladno Zakonu
Članak 48.
Materijalno i financijsko poslovanje Udruga vodi sukladno Propisima kojima se uređuje računovodstveno poslovanje neprofitnih pravnih subjekata.
Upravni odbor imenuje osobe sa ovlaštenjima za financijsko poslovanje.

Članak 49.
Poslovanje Udruge ostvaruje se financijskim planom, kojeg na prijedloga Upravnog odbora donosi Skupština.
PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 50.
Na temelju Zakona, Statuta i interesa, udruga je dužna voditi evidenciju o aktivnostima i radu, davati, prikupljati i arhivirati podatke od interesa za Udrugu.
X. POSTUPAK DONOŠENJA I IZMJENA STATUTA
Članak 51.
Nacrt Statuta Udruge izrađuje Upravni odbor i dostavlja članovima radi prikupljanja primjedbi i prijedloga. Uvažavajući prijedloge i primjedbe Upravni odbor izrađuje prijedlog Statuta i dostavlja ga Skupštini koja donosi Statut Udruge.

PRESTANAK RADA ZAJEDNICE UDRUGA
Članak 52.
Odluku o prestanku postojanja Udruga donosi Skupština Udruge dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge donesen 29.lipnja 2012.godine.

Članak 54.
Sva bitna pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, biti će donesena općim aktom kojega donosi Skupština Udruge.

Članak 55.
Ostali opći i normativni akti Udruge donijeti će se u roku od 90 dana od stupanja na snagu Statuta Udruge.
Članak 56.
Za tumačenje odredbi ovog statuta mjerodavna je Skupština Udruge.
Članak 57.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 28.rujna 2015. godine
Predsjednik
Kap. Mario Babić